සම්භාවිතාවය සහ සංඛ්‍යානය – with Dr. Hemalika Abesundara

සම්භාවිතාවය සහ සංඛ්‍යානය

 

  • Concept – Dr. Nishantha Nannayakkara
  • Script- Dulanjali Herath & Dr. Nishantha Nannayakkara
  • Video & Narration – Dulanjali Herath

 514 total views,  8 views today

✍ Authors

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top