මාරාන්තික වසන්ගතයක් සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාවක් කරන හැටි

මාරාන්තික වසන්ගතයක් සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාවක් කරන හැටි

 

  • Concept – Dr. Nishantha Nannayakkara
  • Script- Thamalu Sonnadara & Dr. Nishantha Nannayakkara
  • Video & Narration – Thamalu Sonnadara

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top