සුද්දා විද්ද ගල නායෙන්ම වැහිලා යයිද…?

සුද්දා විද්ද ගල නායෙන්ම වැහිලා යයිද…?

 

    • Concept – Dr. Nishantha Nannayakkara
    • Script- Buddhini Samarasekara

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top