රුධිර කාන්දුපෙරණ රෝගීන් අතර මුඛ රෝග බහුල වන්නේ ඇයි ?

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top