මොකටද මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ?

මොකටද මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් ?

 

  • Video – Naduni Erandika
  • Supervision – Dr. Nishantha Nannayakkara

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top